Formy finansowania

Kredyt

Kredyt to nic innego jak pożyczka, którą udziela instytucja finansową swoim klientom. Instytucja udzielająca pożyczki staje się wierzycielem względem osób, którym udzieliła kredytu. Koszty kredytu (odsetki) zależne są w pewnym stopniu od stóp procentowych, które co miesiąc ustala Rada Polityka Pieniężnej na czele z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Prócz kredytów w walucie bazowej (PLN) klient może wziąć kredyt również w walucie obcej, lecz musi być świadom ryzyka kursowego, który wynika ze zmienności kursów walut.

W praktyce występuje wiele różnych kryteriów i klasyfikacji kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę osobę kredytobiorcy kredyty można podzielić na:

  • Kredyty na finansowanie działalności gospodarczej, udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom na sfinansowanie działalności gospodarczej,
  • Kredyty konsumpcyjne, udzielane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Dokonując podziału kredytów według przedmiotu wyróżnia się:

  • Kredyty obrotowe – udzielane na sfinansowanie potrzeb wynikających z bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
  • Kredyty inwestycyjne – udzielane na finansowanie przedsięwzięć, mających na celu powiększenie lub ulepszenie majątku trwałego przedsiębiorstwa.
  • Kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych – udzielane na ściśle określone zamierzenia inwestycyjne.
  • Kredyty samochodowe – przeznaczone na sfinansowanie zakupu pojazdu zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
  • Kredyty hipoteczne – przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruchomości bądź inne cele gdzie zabezpieczeniem kredytu jest posiadana już nieruchomość. Udzielane zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.
  • NOWOŚĆ!!! Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych – udzielany dla wspólnot mieszkaniowych. Przeznaczony na remont nieruchomości czy termomodernizację. Możliwość kredytowania z premią BGK.

Biorąc pod uwagę długość okresu kredytowania wyróżniamy:

• Kredyty krótkoterminowe, czyli udzielane na okres do 1 roku.
• Kredyty średnioterminowe - udzielane na okres 1-3 lat.
• Kredyty długoterminowe – udzielane na okres powyżej 3 lat.

Ze względu na formę prawnego zabezpieczenia wyróżnia się kredyty:

• zabezpieczone osobiście,
• zabezpieczone rzeczowo, w tym;
• kredyty lombardowe,
• kredyty hipoteczne,
• kredyty na cele mieszkaniowe,
• kredyty samochodowe,
• kredyty niezabezpieczone.

Kredyt/pożyczka krok po kroku

1. Podpisujemy umowę pożyczki z Klientem.
2. Dostawca wystawia fakturę sprzedaży maszyny/urządzenia na Klienta.
3. Dokonujemy płatności za fakturę na podstawie umowy pożyczki.
4. W oparciu o oryginał faktury i potwierdzenie dokonania zapłaty, Klient uzyskuje jednorazową wypłatę całej dotacji.


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2023-09-22
WIBID 3M 5,59 -0,18%
WIBOR 3M 5,79 -0,17%
WIBOR 1M 6,11 +0,16%
EURIBOR 3M 3,96 +0,53%
EURIBOR 1M 3,87 +0,91%
Wspierane przez Money.pl