Formy finansowania

Leasing operacyjny

To najbardziej powszechna forma leasingu polegająca na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Leasing operacyjny jest zatem formą zaspokojenia przejściowego, zwiększonego zapotrzebowania producentów na określone dobra produkcyjne, wynikające np. z sezonowego charakteru produkcji.

Umowa leasingu operacyjnego musi spełniać następujące wymagania:

1. Przedmiotem umowy powinny być podlegające amortyzacji rzeczy ruchome, a umowa musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący, co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji.
2. W przypadku nieruchomości, umowa ta musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący, co najmniej 10 lat.
3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca, natomiast raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszty uzyskania przychodów.
4. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych.
5. Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu.

Korzyści leasingu operacyjnego

1. Płatności leasingowe dopasowane do założeń budżetowych korzystającego.
2. Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku.
3. Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy.
4. Umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie ważne przy ustalaniu długoterminowych budżetów.
5. Leasing operacyjny ma wpływ na zwiększenie płynności finansowej leasingobiorcy; pozyskanie środków trwałych w całości dokonywane jest ze źródeł zewnętrznych – finansuje je firma leasingowa.
6. Leasing operacyjny daje możliwość rozszerzenia zdolności produkcyjnej odpowiednio do potrzeb rynkowych (modernizacja produkcji, obniżenie kosztów) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury kapitałów własnych.
7. Nie wyklucza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego.
8. Jest nowoczesną metodą zabezpieczenia leasingobiorcy przed technologicznym starzeniem się urządzeń. Ryzyko własności urządzeń wrażliwych na zmiany technologiczne przeniesienie na firmę leasingową.


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,83 +0,26%
EURIBOR 1M 3,82 -0,34%
Wspierane przez Money.pl