Informacje

Leasingowe ABC

W rozwijającej się gospodarce inwestycje są jednym z podstawowych warunków zachowania konkurencyjności firmy. Korzystając z leasingu uzyskujemy łatwy dostęp do nowoczesnych środków transportu czy też maszyn i urządzeń, dzięki którym podnosimy swoją konkurencyjność na rynku. Za pomocą leasingu można sfinansować wszelkie środki trwałe, od samochodów osobowych poprzez specjalistyczne środki transportu, maszyny i urządzenia, linie technologiczne na sprzęcie komputerowym i biurowym skończywszy.

Leasing jest kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorcy. Czas to bardzo ważny czynnik, który przemawia za leasingiem. Proste i szybkie procedury, a także niski wkład własny przedsiębiorcy skłaniają do korzystania z tego instrumentu finansowego.

Prawnie to usługa dająca możliwość korzystania ze środków trwałych bez konieczności ich zakupu, a co za tym idzie bez konieczności poniesienia jednorazowych kosztów. Przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej do czasu spłaty przez korzystającego wszystkich rat.
Po zakończeniu umowy korzystający może wykupić przedmiot leasingu bądź przejąć go na własność nieodpłatnie.

Leasing jest korzystną wobec kredytu i pożyczki alternatywą, służącą do finansowania działalności gospodarczej również ze względów podatkowych:

Główne korzyści dla przedsiębiorców zainteresowanych leasingiem:

 • raty leasingowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu firmy i pomniejszają podatek,
 • uzyskanie leasingu jest prostsze niż uzyskanie kredytu,
 • mniej formalności niż przy kredycie,
 • umowa leasingowa nie obciąża zdolności kredytowej firmy.


RODZAJE LEASINGÓW

Leasing operacyjny

Najbardziej powszechna forma leasingu.
Najważniejsze cechy leasingu operacyjnego:

 • pełna rata leasingowa, odsetkowa oraz kapitałowa, wliczają się do kosztów uzyskania przychodu,
 • środek trwały będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy na czas trwania umowy,
 • amortyzacja przedmiotu zostaje po stronie leasingodawcy,
 • po spłacie ostatniej raty leasingobiorca ma prawo podjąć decyzję o wykupieniu na własność przedmiotu leasingu, za ustaloną na początku kwotę lub może z tego prawa zrezygnować,
 • podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny w ratach razem z ratami leasingowymi,
 • minimalna długość trwania takiej umowy to 40% normatywnego okresu amortyzacji.

 

Leasing finansowy zwany kapitałowym

Forma leasingu, w której przedmiot umowy zaliczany jest do majątku korzystającego, pozostając jednocześnie własnością firmy leasingowej.
Najważniejsze cechy leasingu finansowego:

 • jedynie rata odsetkowa i koszty amortyzacji mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu,
 • środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy a on sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
 • ostatnia rata wpłacana przez leasingobiorcę jest równoznaczna z przejęciem przedmiotu leasingowanego na własność przez leasingobiorcę,
 • podatek VAT należy zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytkowania,
 • czas trwania dowolny, lecz istnieją ograniczenia już konkretnych firm w przedziale od 3 do 120 miesięcy.


Leasing zwrotny

Forma leasingu polegająca na sprzedaży Finansującemu środka trwałego będącego dotychczas własnością Korzystającego, a następnie oddaniu go do korzystania przez Finansującego za ustalone czynsze leasingowe. Dzięki temu Klient odzyskuje środki, jakie zainwestował w zakup środka trwałego jednocześnie używając przedmiot, który na czas trwania umowy staje się własnością firmy leasingowej.


Kredyt a leasing

Dziś leasing jest bezpiecznym narzędziem zarówno finansowania inwestycji i dostępu do środków trwałych, jak i optymalizacji podatkowej, znacznie bardziej bezpiecznym niż przed laty. W latach 2000-2001 wprowadzono do kodeksu cywilnego oraz do ustaw podatkowych przepisy zarówno kształtujące prawa i obowiązki stron umowy jak również dotyczące sposobu traktowania leasingu po stronie Finansującego-spółki leasingowej oraz Korzystającego-Klienta. Przepisy dotyczące leasingu są na tyle precyzyjne, iż strony umowy leasingu mogą czuć się bezpiecznie w zakresie ich podatkowego traktowania, a w praktyce organy podatkowe już nie kwestionują intencji stron umowy.

Poniżej zaprezentowaliśmy kilka podatkowo-rachunkowych aspektów umów leasingu. Warto zapoznać się z tematem przed podjęciem decyzji o sposobie finansowania nowych inwestycji.

Kredyt, leasing czy gotówka?

Czy samochód kupić za gotówkę, czy zaciągnąć kredyt? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pierwsze rozwiązanie jest bardziej korzystne. Czy na pewno? Oszczędności można odpowiednio ulokować lub zainwestować, a opłaty leasingowe w całości zaliczyć do kosztów pomniejszając zobowiązania podatkowe.
Porównując różne formy finansowania należy, więc uwzględnić korzyści, jakie przedsiębiorca zyska odpowiednio lokując własne, zaoszczędzone wcześniej środki.

Prawo bilansowe ≠ prawo podatkowe

Tak jest w praktyce, ale nie dla wszystkich. Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi ksiąg rachunkowych, (czyli stosuje uproszczone formy opodatkowania takie jak księga przychodów i rozchodów), albo, jeśli prowadzi księgi rachunkowe, ale zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, to może stosować przepisy podatkowe do ujęcia opłat leasingowych w kosztach działalności. W takim przypadku cała opłata wstępna i opłaty okresowe w leasingu operacyjnym są kosztem uzyskania przychodu.

Inaczej jest, jeśli przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe i zgodnie z ustawą o rachunkowości podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. Wtedy niezależnie od klasyfikacji podatkowej umowy leasingu musi stosować Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr, 17. Aby ułatwić właściwą ewidencję prezentujemy na fakturach podział na część kapitałową i odsetkową każdej opłaty leasingowej.


Waluty obce

Współpraca z zagranicznymi kontrahentami oznacza rozliczanie się w walutach obcych, a co za tym idzie straty wynikające z różnic kursowych. Już teraz można ograniczyć ryzyko kursowe. Wystarczy dostosować walutę i wysokość opłat z umowy leasingu do planowanych przychodów w walutach obcych. Płacąc opłaty leasingowe w walucie uzyskanej od kontrahenta zagranicznego przedsiębiorca nie poniesie kosztów przewalutowania tych środków.


Amortyzacja samochodu osobowego i koszty ubezpieczenia – brak ograniczeń

Często polskie prawo podatkowe nie pozwala na rozliczanie w ramach kosztów działalności gospodarczej kosztów związanych z tzw. dobrami luksusowymi, albo nakłada na te koszty ograniczenia. Między innymi dotyczy to kosztów amortyzacji i ubezpieczenia samochodów osobowych o wartości powyżej 20.000 Euro. Zwróćmy uwagę, że ograniczenie dotyczy kosztów amortyzacji i kosztów ubezpieczenia, ale już nie dotyczy kosztów opłat leasingowych. Zawierając umowę leasingu zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów wszystkie opłaty leasingowe. Jedyny warunek jest identyczny jak dla wszystkich kosztów – musi istnieć bezpośredni lub pośredni związek z przychodami.


SŁOWNIK POJĘĆ LEASINGOWYCH

Czynsz inicjalny
Początkowa wpłata wnoszona przez Korzystającego przy zawieraniu umowy leasingu. Stanowi ona dla Korzystającego w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia.

Czynsz leasingowy
Określona w umowie opłata, jaką Korzystający ponosi na rzecz Finansującego z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu. Może mieć formę czynszu stałego (równe raty), degresywnego (malejące raty), progresywnego (raty rosnące). Możliwy jest również indywidualnie ustalony czynsz leasingowy, uwzględniający np. sezonowość działalności Korzystającego.

Leasingobiorca (Korzystający)
Określenie klienta firmy leasingowej, który na mocy zawartej umowy leasingowej korzysta z przedmiotu umowy, będącego własnością firmy leasingowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, leasingobiorca jest nazywany Korzystającym.

Leasingodawca (Finansujący)
Firma leasingowa, która dokonuje zakupu wybranego przez Klienta (leasingobiorcę) przedmiotu, a następnie na podstawie umowy leasingowej "wynajmuje" go na uzgodnionych warunkach. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego leasingodawca jest nazywany Finansującym.

Opłata manipulacyjna
Kwota stanowiąca pokrycie kosztów administracyjnych zawarcia umowy leasingowej.

Podstawowy okres leasingu
Czas trwania umowy leasingowej, po upływie którego umowa może, ale nie musi być kontynuowana. Okres leasingu jest zwykle równy, co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego. Okres leasingu zależy w znacznej mierze od charakteru przedmiotu leasingu, potrzeb Korzystającego, jak również obowiązujących przepisów.

Przedmiot leasingu
Środek trwały (rzecz ruchoma lub nieruchomość), licencja oprogramowania, bądź wartość niematerialna lub prawna, których prawo użytkowania jest przenoszone w drodze umowy leasingu z Finansującego na Korzystającego.

Umowa leasingowa 
Umowa, na mocy, której dokonuje się przeniesienia na Korzystającego prawa użytkowania przedmiotu na określony czas i na określonych warunkach, w zamian za ustalone płatności.

Wartość końcowa przedmiotu leasingu
Różnica między wartością początkową przedmiotu leasingu a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych, wyliczona na dzień wygaśnięcia umowy leasingowej. Stanowi podstawę do wyliczenia ceny, po której przedmiot leasingu może zostać sprzedany przez Finansującego.

Wartość początkowa przedmiotu leasingu
Cena nabycia przedmiotu leasingu wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z jego nabyciem, która znajduje się w księgach rachunkowych Finansującego i będąca podstawą kalkulacji raty leasingowej płaconej przez Korzystającego na rzecz Finansującego.

Wykup przedmiotu leasingu przez Korzystającego (opcja wykupu)
Prawo Korzystającego do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu.

Wykup (wartość końcowa)
Umowna suma, za jaką firma leasingowa zobowiązuje się odsprzedać dotychczasowemu użytkownikowi przedmiot umowy leasingowej. Wartość ta zwykle odbiega od aktualnej wartości rynkowej przedmiotu.

Zabezpieczenie umowy leasingu
Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem wierzytelności Finansującego jest weksel własny in blanco. Ma on na celu zminimalizować ryzyko związane z umową leasingu.

WIBOR/LIBOR (Warsaw Inter-Bank Offered Rate/London ...)
Stopa procentowa ustalana przez obliczenie średniej z wybranych stóp procentowych pożyczek udzielanych przez banki na rynku międzybankowym.